Р. България

МВР

 

СЪОБЩЕНИЕ до Мария Михайлова Карабонева от гр. София

03 юни 2019

На основание чл. 61 от АПК Ви уведомяваме, че със заповед № 8121К-7947/28.03.  2019 г. на министъра на вътрешните работи, е прекратено служебното Ви правоотношение на основание чл. 12, ал. 1 и ал. 4, чл. 108 от Закона за държавния служител, едностранно без предизвестие от органа по назначаването в срока на изпитване, считано от датата на издаване на заповедта.

Настоящото съобщение е поставено на таблото за обявления в приемната на МВР, гр. София, ул. „6-ти септември“ № 29 съгласно чл. 61, ал. 3 от АПК предвид обстоятелството, че с писмо рег. № 812100-5505/05.04.2019 г. екземпляр № 2 от заповед № 8121К-7947/28.03.2019 г. е изпратена на адреса Ви по местоживеене, но е върната обратно в МВР от куриерска фирма „Стар Пост“ ООД, като на известието е отбелязано „лицето не живее на адреса“.

                                                                      “ЖАЛБИ, ПРЕДЛОЖЕНИЯ И СИГНАЛИ”

 03 юни 2019 | 15:11