Р. България

МВР

 

СЪОБЩЕНИЕ до Лъчезар Василев Маринов

11 сеп 2020

Във връзка с полученото в Министерството на вътрешните работи Ваше заявление, регистрирано с вх. № 372000-15651/17.08.2020 г., Ви уведомяваме следното:

По заявлението е постановено решение рег. № 812100-12864/28.08.2020 г. от министъра на вътрешните работи.

Същото е изпратено на посочения от Вас адрес с известие за доставяне (обратна разписка). Писмото е върнато обратно в МВР от „Български пощи“ ЕАД.

Можете да получите решението чрез приемната на министерството, след представяне на документ за самоличност..

За информация тел. 02/982 25 74 (10.00-12.00 часа; 14.00-16.00 часа).

                                                                  “ЖАЛБИ, ПРЕДЛОЖЕНИЯ И СИГНАЛИ”     

 26 ноември 2020 | 15:17