Р. България

МВР

 
  

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БРЕКЗИТ

Този раздел има за цел да предостави информация на гражданите на ОК и членовете на техните семейства, които живеят в България, относно условията за влизане и пребиваване в Република България след Брекзит.
Министерството на вътрешните работи на Република България предприема необходимите мерки за подготовка за Брекзит и за гарантиране на правата на гражданите на ОК съгласно Споразумението за оттегляне, както и случай на оттегляне на ОК от ЕС без споразумение.


Пътуване до България


Споразумението за оттегляне предвижда преходен период, по време на който правилата на ЕС за свободно движение на хора ще продължат да се прилагат по отношение на гражданите на ОК и членовете на техните семейства. По време на преходния период, с оглед влизане в и излизане от Република България, гражданите на ОК и членовете на техните семейства ще могат да използват паспортите си до датата на тяхната валидност.
След изтичане на преходния период, предвиден в Споразумението за оттегляне, както и в случай на оттегляне на ОК от ЕС без споразумение, ще се прилагат следните изисквания:

 • За целите на краткосрочен престой до 90 дни в рамките на всеки 180 дневен период гражданите на ОК ще влизат на територията на Република България без виза с валиден паспорт. За краткосрочен престой в Република България членовете на техните семейства следва да представят на граничния пункт валиден паспорт, както и виза, когато такава се изисква в зависимост от тяхната националност, издадена в българско дипломатическо или консулско представителство в чужбина.

  Република България счита за равностойни на своите национални визи за транзитно преминаване или за планиран престой на своята територия, ненадвишаващ 90 дни в рамките на период от 180 дни, разрешенията за пребиваване, дългосрочните (вид "D") и краткосрочните (вид "С") визи, валидни за едно, две или за многократни влизания, издадени от държава, прилагаща изцяло правото на Шенген, Румъния, Хърватия и Кипър.

 • За престой, по-дълъг от 90 дни, гражданите на ОК и членовете на техните семейства, освен от валиден паспорт, ще се нуждаят от виза за дългосрочно пребиваване или валидно разрешение за пребиваване, издадени от оторизираните български служби.

За да бъде валиден, паспортът следва да е издаден в последните 10 години и срокът му на валидност да изтича най-малко 3 месеца след планираната дата на отпътуване от Република България.


Списъкът на държавите, чиито граждани, приносители на обикновени служебни/специални и дипломатически паспорти, се нуждаят от виза за влизане и пребиваване на територията на страната и държавите, спрямо които Република България поддържа безвизов режим, е наличен на Интернет страницата на Министерство на външните работи на следния ел. адрес:
https://www.mfa.bg/en/services-travel/consular-services/travel-bulgaria/visa-bulgaria

Законодателни изменения във връзка с оттеглянето на Обединеното кралство от ЕС

 

На 12 април 2019 г. Народното събрание на Република България прие на второ гласуване внесените от правителството предложения за законодателни изменения във връзка с оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз без споразумение.

 

Измененията влизат в сила от деня, следващ датата на оттегляне на Обединеното кралство от ЕС.


След оттеглянето си от Европейския съюз Обединеното кралство ще бъде трета страна и влизането и пребиваването на гражданите на ОК в Република България ще се извършва по реда и при условията на Закона за чужденците в Република България и правилника за неговото прилагане.

Приетите изменения предвиждат изключение от това положение за гражданите на ОК и членовете на техните семейства, които са се установили в България и са изградили трайни връзки с нашата страна.

Целта на приетата уредба е да запази правата на пребиваване на тези граждани такива, каквито са към момента на оттеглянето.

Във връзка с това е предвидена процедура по пререгистрация на всички граждани от посочените в законодателните изменения категории. С преминаването ѝ тези граждани ще придобият специален статут, позволяващ спрямо тях да бъдат прилагани основанията и изискванията, които са били приложими към тях към момента на Брекзит, т.е. основанията по законодателството за европейските граждани.
Чрез предоставянето на този статут гражданите на ОК и членовете на техните семейства, избрали да живеят и работят у нас, ще могат да продължат живота си в страната така, както и преди Брекзит.

Приетата уредба е реципрочна на тази, която британската страна прие за гражданите на Европейския съюз, в т.ч. българските граждани, които към датата на оттеглянето са се установили и пребивават законно в Обединеното кралство. При оттеглянето на ОК от Европейския съюз без споразумение липсва преходен период, какъвто щеше да има, ако споразумението беше вляло в сила. Въпреки това, правителството на ОК заяви своята решимост да третира гражданите на ЕС по начин, не по-малко благоприятен от предвидения в Споразумението за оттегляне. В съответствие с това приетите от НС законодателни изменения осигуряват реципрочност по отношение както на правата, така и на сроковете за тяхното упражняване.

Право да кандидатстват за новия статут ще имат гражданите на ОК и членовете на техните семейства, които към датата на оттегляне пребивават законно в Република България. Те ще разполагат със срок до края на 2020 г., за да извършат своята пререгистрация. За целта те ще трябва да се явят лично и да подадат заявление в дирекция „Миграция“ или в областните дирекции на МВР, в съответствие с адреса им на пребиваване, като приложат документите, изискващи се по законодателството за гражданите на ЕС за съответния вид пребиваване.

След подаване на заявлението е предвиден едномесечен срок за издаване на разрешение за пребиваване, в рамките на който кандидатите ще разполагат с временно удостоверение. Таксата за издаването на разрешение за пребиваване е в същия размер като таксите, които гражданите на ЕС плащат за подобен вид услуга.

 

 

 

Подаване на заявление по националната схема – условия и необходими документи

 

ПРОДЪЛЖИТЕЛНО ПРЕБИВАВАНЕ

Граждани на ОК

Ако притежавате валидно удостоверение за продължително пребиваване, издадено от компетентните български власти, Вие трябва да подадете в съответната миграционна служба, по Вашия адрес на пребиваване, следните документи:

 • попълнено заявление
 • валиден национален документ за самоличност (лична карта или паспорт) + копие
 • документ за удостоверяване адреса на пребиваване, доказващ собствеността или ползването на имота, като нотариален акт или договор за наем или декларация от собственика на имота за предоставен адрес на пребиваване; в случай че декларацията не е подадена лично от собственика или от упълномощено от него лице, тя следва да бъде с нотариална заверка на подписа или настанителна заповед – когато жилището е държавно или общинско
 • документ за платена такса за разглеждане на молбата

  В допълнение към посочените документи, Вие трябва да подадете следните документи в зависимост от Вашето конкретно основание за продължително пребиваване:

  Трудова заетост

  Ако Вие сте работник или самостоятелно заето лице в България, трябва да подадете:

 • копие от Вашия трудов договор; може да Ви бъде поискана служебна бележка от работодателя, че са налице трудово-правни отношения към момента;

  или доказателство, че сте самостоятелно заето лице, напр. документ за регистрация от браншова организация или държавен орган, когато е приложимо, или патент за осъществяване на стопанска дейност и др.

  Образование

  Ако сте записан в образователна институция и притежавате здравна осигуровка и необходимите финансови средства за покриване на разходите по пребиваването си и тези на членовете на семейството Ви за периода на Вашето пребиваване, трябва да представите следните документи:

 • доказателство, че сте включен в образователен курс/курсове - актуално удостоверение, издадено от съответното учебно заведение;
 • копие от медицинска застраховка с пълно покритие за територията на България за искания период на пребиваване;
 • доказателство за достатъчни финансови средства (копие на кредитна или дебитна банкова карта и др.)

  Други основания

  Ако притежавате здравна осигуровка и необходимите финансови средства за покриване на разходите по пребиваването си и тези на членовете на семейството Ви за периода на Вашето пребиваване в България, трябва да представите следните документи:

 • копие от медицинска застраховка с пълно покритие за България за искания период на престой;
 • доказателство за достатъчни финансови средства (копие на кредитна или дебитна банкова карта, доказателство за пенсионни плащания и др.).

  Членове на семейството

  В срок три месеца от датата на влизането в България членовете на семейството трябва да представят следните документи:

 • попълнено заявление;
 • валиден национален документ за самоличност (лична карта или паспорт; ако членът на семейството е гражданин на трета страна, той/тя може да се нуждае също така от виза, когато е приложимо) + копие;
 • Документ, доказващ, че той/тя е член на семейството (удостоверение за граждански брак; удостоверение за раждане; доказателство за съвместно съжителство и др. Моля да имате предвид, че документите, които не са на български език, трябва да бъдат преведени и легализирани).

   

  ПОСТОЯННО ПРЕБИВАВАНЕ

  Ако пребивавате законно и непрекъснато в България в продължение на пет години въз основа на удостоверение за продължително пребиваване, Вие и членовете на Вашето семейство имате право да кандидатствате за постоянно пребиваване. За тази цел, в тридневен срок преди изтичане на Вашето удостоверение за продължително пребиваване и преди края на 2020 г., можете да подадете заявление при условията на националната схема.   

  Ако притежавате удостоверение за постоянно пребиваване в България, в тридневен срок преди изтичането му и преди края на 2020 г., Вие трябва да се пререгистрирате в дирекция „Миграция“ или в регионалното звено „Миграция“ в съответната ОДМВР по адрес на пребиваване.

  Трябва да представите следните документи:

 • попълнено заявление
 • валиден национален документ за самоличност (лична карта или паспорт) + копие
 • документ за удостоверяване адреса на пребиваване, доказващ собствеността или ползването на имота, като нотариален акт или договор за наем или декларация от собственика на имота за предоставен адрес на пребиваване; в случай че декларацията не е подадена лично от собственика или от упълномощено от него лице, тя следва да бъде с нотариална заверка на подписа; или настанителна заповед – когато жилището е държавно или общинско
 • документ за платена такса за разглеждане на заявлението

*

Разрешение за пребиваване под формата на пластика със снимка се издава в рамките на един месец от подаването на заявлението.

При подаването на заявление се издава временно удостоверение – до издаване на разрешението за пребиваване.

Информация за дължимите такси може да бъде намерена на: https://www.mvr.bg/migration/en/index

При допълнителни въпроси, моля да се свържете с най-близката служба на Дирекция Миграция или да използвате следния имейл: migration@mvr.bg.


В случай че Споразумението за оттегляне влезе в сила, Министерството на вътрешните работи има готовност да го изпълнява и да предложи необходимите мерки по отношение на правата на гражданите.

Шофиране


При оттегляне на ОК от Европейския съюз със споразумение в рамките на преходния период свидетелство за управление на моторно превозно средство (СУМПС), издадено от ОК, ще бъде разглеждано като СУМПС, издадено от държава членка на ЕС и гражданите на OK ще могат да използват своите СУМПС, издадени в ОК, до датата на тяхната валидност или до края на преходния период, в зависимост от това коя от двете дати настъпи най-напред.

В случай, че ОК се оттегли от Европейския съюз без споразумение, от деня, следващ датата на оттеглянето, в Република България СУМПС, издадено от ОК, ще бъде разглеждано като СУМПС, издадено от държава, която е договаряща страна по Конвенцията за движението по пътищата от 1968 г. и отговарящо на изискванията на приложение № 6 към конвенцията.

В този контекст гражданите на ОК, дългосрочно пребиваващи в Република България, могат да управляват моторни превозни средства на територията на страната с техните СУМПС, издадени от ОК, до една година от датата на издаване на документа им за пребиваване в Република България. В рамките на тази една година СУМПС, издадено от ОК, може да бъде заменено за българско СУМПС без полагане на изпит, във връзка с което е необходимо да бъдат предоставени следните документи:

 • заявление по образец, предоставено от звеното „Пътна полиция";
 • карта за оценка на физическата годност на водач/кандидат за придобиване на свидетелство/правоспособност за управление на моторно превозно средство, издадена от общопрактикуващия лекар, от транспортните областни лекарски комисии или от Транспортна централна лекарска експертна комисия;
 • за издаване на СУМПС от категории C1, C, D1, D - копие на удостоверение за психологическа годност;
 • декларация, че обичайното пребиваване на лицето не е в друга държава членка на ЕС и че лицето не притежава валидно СУМПС, издадено от държава членка на ЕС;
 • копие от документ за завършен най-малко първи гимназиален етап на средно образование, а в случай че образованието е завършено в чужда държава – уверение по чл. 110, ал. 3 от Наредба № 11 от 1 септември 2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците, издадена от министъра на образованието и науката.

Замяната с българско СУМПС се извършва след представяне на СУМПС, издадено от ОК. Замененото СУМПС се връща по служебен ред на ОК.

Замяна с българско СУМПС не може да бъде извършена, ако СУМПС, издадено от ОК, е изгубено или откраднато.

Компетентен орган за замяна на СУМПС
За замяна на СУМПС, издадено от ОК, с българско СУМПС лицата подават заявление лично или чрез упълномощено лице в звената „Пътна полиция“ при съответната областна дирекция на Министерството на вътрешните работи по постоянен адрес.

Срок за издаване на СУМПС

 1.  до 30 дни от приемане на заявлението при обикновена услуга;
 2.  до 10 дни от приемане на заявлението при бърза услуга.

Такси

 1. за СУМПС – 25 лв. (обикновена услуга);
 2. за издаване или подмяна на контролен талон към СУМПС – 2 лв. (обикновена услуга).

При бърза услуга таксата е в двоен размер.

Подробна информация относно замяната на СУМПС, издадено от друга държава, с българско СУМПС може да бъде намерена на следния адрес:

https://www.mvr.bg/opp/административни-услуги/услуги-за-водачи/подмяна-на-свидетелство-за-управление-на-мпс-издадено-от-друга-държава-с-българско