Навигация

Министерство на вътрешните работи

Профил на купувача с възложител Министъра на вътрешните работи или упълномощено от него длъжностно лице


 Профил на купувача с възложител Министъра на вътрешните работи - Дирекция "Обществени поръчки"

  Профил на купувача с възложител Министъра на вътрешните работи - Дирекция "Управление на собствеността и социални дейности"

 Информация на Възложителя

 

Профили на купувача с възложител ръководители на структури по чл.37 от ЗМВР