Навигация

Етичен кодекс

Етичен кодекс за поведение на държавните служители в МВР

 

Етичен кодекс за поведение на държавните служители в Министерството на вътрешните работи, утвърден със Заповед № 8121з-348 от 25 юли 2014 г. на министъра на вътрешните работи, обн. ДВ. бр.67 от 12 август 2014 г., изм. ДВ. бр.47 от 21 юни 2016 г.“